Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP)

Zabezpečíme Vašej firme všetko potrebné k BOZP*:
 • politiku BOZP
 • smernicu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 • smernicu školenia zamestnancov v oblasti BOZP  a základy prvej pomoci
 • smernicu na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti 
 • smernicu pre určenie postupu v prípade vzniku mimoriadnej a nebezpečnej udalosti - TRAUMATOLOGICKÝ  PLÁN
 • smernicu na určenie zákazu prác a pracovísk pre ženy, tehotné ženy a matky 
 • smernicu o poskytovaní osobných ochranných  pracovných prostriedkov 
 • smernicu na určenie podmienok zákazu fajčenia 
 • smernicu na určenie podmienok  zabezpečenia pitného režimu
 • smernicu na kontrolu používania alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok 
 • smernicu o minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 
 • zásady a pokyny dodržiavania  bezpečnej práce 
 • pokyny na určenie podmienok bezpečného označovania 
 • poskytovanie prvej pomoci pri pracovných úrazoch 
 • prevádzkový poriadok pre skladové hospodárstvo 
 • prevádzkovo – bezpečnostný predpis pre prevádzku kuchyne 
 • prevádzkové pokyny pre prevádzkovanie regálov 
 • prevádzkový pokyn pre údržbárske  činnosti 
 • prevádzkové pokyny pre prevádzkovanie nízkotlakej kotolne
 • prevádzkový pokyn pre prácu s tlakovými fľašami na kyslík  
 • dokument o ochrane pred výbuchom v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár pre plynovú kotolňu a regulačnú stanicu plynu
 • posúdenie rizík – riziká a nebezpečenstvá pri prácach  a činnostiach na jednotlivých pracoviskách v rámci spoločnosti 
 • spracovanie Prevádzkového poriadku spoločnosti
* Nariaďujúci zákon: zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov.