Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

Bezpečnostnotechnická služba (ďalej „BTS“), ktorú naša spoločnosť rámci  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov poskytuje. 

Zabezpečuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. 

BTS primerane plní úlohy  v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Úlohy BTS za našu spoločnosť vykonáva náš  autorizovaný bezpečnostný technik a bezpečnostný technik.