Kontrola bezpečnosti detských ihrísk (KDI)

Predmetom povinnej každoročnej kotroly sú detské ihriská na verejných priestranstvách v správe MÚ, resp. OÚ, alebo škôl či škôlok.
Kontrola je povinná rovnako pre súkromných prevádzkovateľov voľne prístupných detských ihrísk ako sú hotely, reštaurácie, aquaparky a podobne.
Na základe normy STN EN 1176/7 je prevádzkovateľ detského ihriska povinný vykonať každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených a zaškolených osôb na výkon kontroly. 
V zmysle pokynov výrobcov zariadení detských ihrísk (na údržbu a kontrolu) a nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia detských ihrísk, je povinný každý prevádzkovateľ dodržiavať normy STN EN 1176 a STN EN 1177.
Kontrolný orgán musí byť nezávislý od prevádzkovateľa detského ihriska, alebo výrobcu.

Úlohou hlavnej ročnej kontroly je:
  • hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení
  • technického stavu zariadení, základov a povrchov
  • kontrola poškodenia  v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov 
  • kontrola poškodenia v dôsledku vandalizmu
  • kontrola znakov rozpadu alebo korózie.
Nezabúdajte, že zodpovednosť za bezpečnosť detského ihriska má prevádzkovateľ. Nevykonaním ročnej kontroly prevádzkovateľ zvyšuje riziko detských úrazov!