Kontrola bezpečnosti telocviční (KT)

Predmetom kontroly sú vybavenia telocviční na základných a stredných školách.
Účelom kontroly je posúdenie technického stavu či dané zariadenie plní bezpečne danú funkciu na ktorú je určené a tým sa zabezpečí prevencia a predchádzanie prípadného vzniku úrazu žiakov a študentov.
Kontrolu vykonáva špecializovaný bezpečnostný technik so zameraním na bezpečné vybavenie telocviční, telecvičňového náradia, športových povrchov, detských ihrísk, posilňovní a všetkých športovo-technických zariadení.
Kontrolovaným vybavením telocviční sú: rebriny, hrazdy, kone, kozy a ostatné gymnastické náradia.

Normy na vybavenie telocviční:
  • STN EN 12196 - Vybavenie telocviční / požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť, kone a kozy
  • STN EN 12346 - Vybavenie telocviční / rebriny, mriežkové rebríky a šplhacie rámy
  • STN EN 12432 - Vybavenie telocviční / kladiny - funkčné a bezpečnostné požiadavky
  • STN EN 12197 - Vybavenie telocviční / hrazdy bezpečnostné požiadavky
  • STN EN 914 - Gymnastické náradie - paralelne bradlá s odlišnou výškou žrdí
  • STN EN 15312 - Vybavenie pre viaceré druhy športov s voľným prístupom
Nezabúdajte, že za bezpečnosť telocviční zodpovedá prevádzkovateľ. Nevykonaním kontroly prevádzkovateľ zvyšuje riziko úrazov používateľov!