Ochrana pred požiarmi (OPP)

Zabezpečíme Vašej firme všetko potrebné k ochrane pred požiarmi*:
 • požiarné identifikačné karty
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • grafickú časť požiarneho evakuačného plánu
 • požiarnu knihu
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok 
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis
Nariaďujúci zákon: zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.