Revízie elektrických zariadení (REZ)

Prečo je potrebné vykonávanie revízii v pravidelných intervaloch?

Legislatíva, ktorá nariaďuje pravidelné revízie:
 • vyhláška 398/2013, Norma STN 33 15 00 a 33  16 00
 • zákon 124/2006 Z.z., Vyhláška 508/2009
Ochrana pri inšpekcii
 • inšpektorát práce kontroluje túto oblasť pomerne často. Pokuta za nedodržanie býva vysoká. Riadne prevedená revízia Vás pred ňou chráni (pozor na kvalifikáciu - revízie elektrických zariadení, spotrebičov môžu prevádzať jedine elektro - technici - špecialisti)
Certifikácia podľa ISO
 • riadne prevedenie revízie spotrebičov je jednou zo základných požiadaviek pri certifikácii podľa ISO
Predchádzanie úrazom a závadám
 • revízie spravidla odhalia možné príčiny úrazu alebo poškodenia spotrebiča skôr, ako k nemu dôjde
Poistné plnenie
 • poistné plnenie môže byť (a väčšinou býva) pri nedodržaní zákonných povinností poisťovňou krátené.
 • revízia elektrických spotrebičov je zákonnou povinnosťou
Úspora peňazí
 • investície do revízii nie sú vyhodené peniaze. Revízia môže odhaliť závadu zariadenia, ktorá môže spôsobiť úraz alebo poškodiť toto zariadenie. Cena revízie je zlomkom toho, čo potom zaplatíme za opravu alebo poškodenie
Bezpečnosť
 • s úrazom pracovníka alebo požiarom môže firma zaniknúť. Málokto si to pripustí, ale je to tak. Prevencia rizika podobných udalostí sa výrazne zmenšuje
Ako často treba robiť revíziu elektrospotrebičov?
 • v prípade zákazníkom voľne prístupných obchodných priestorov každých 12 mesiacov. V prípade kancelárskych priestorov každých 24 mesiacov.
Príklady prenosných elektrospotrebičov, na ktoré treba robiť revíziu:
 • počítač, monitor, televízor, tlačiareň, mikrovlnná rúra, chladnička, rýchlovarná kanvica, predlžovačka, kávovar, ručné elektrické náradie, výrobné stroje a podobne